Niszczarki - Kobra, Fellowes, HSM, Wallner

telefon: +48 516 127 656, e-mail: biuro@eniszczarka.pl

W koszyku: brak produktów - 0.00 zł

Kategorie

 

Informacje

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – ZAP Agata Jackiewicz z siedzibą w 05-304 Stanisławów, Rządza 10k.
Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.eniszczarka.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca indywidulany - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.
Towar - rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.
Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

 


II. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.eniszczarka.pl.
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 


III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie poprzez sklep www.eniszczarka.pl lub mailowo na adres biuro@eniszczarka.pl Klient akceptuje treść Regulaminu.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez www.eniszczarka.pl oraz e-mailowo na adres biuro@eniszczarka.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.
3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym - rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
c. w przypadku złożenia zamówienia z płatnością o odroczonym terminie zapłaty - rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
2. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.
3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. Telefon - +48 516127656
b. E-mail – biuro@eniszczarka.pl
c. Adres korespondencyjny - 05-304 Stanisławów, Rządza 10k
5. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.  

 


IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem przesyłek kurierskich.
2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł) przesyłek kurierskich:
Za pobraniem:
- koszt transportu w wysokości 29,00 zł brutto / przy wysyłkach paletowych koszt ustalany indywidualnie/.
Przedpłata na konto:
- przy zamówieniach na łączną kwotę powyżej 500,00 zł brutto – koszt transportu pokrywa Sprzedający,
- przy zamówieniach na łączną kwotę poniżej lub równej 500,00 zł brutto – koszt transportu w wysokości 15,00 zł brutto.
3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi 2-5 dni. Na czas oczekiwania składa się = czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku Polski). Zazwyczaj dostawy realizowane są na następny dzień roboczy od daty złożenia zamówienia.

 


V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
- za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
- przelewem na rachunek bankowy ING Bank Śląski 12 1050 1894 1000 0091 3496 0377
- faktura z odroczonym terminem płatności dla firm i instytucji

2. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.  W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obsługi Sklepu.

 


VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)
2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
7. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
16. Klient  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

 


VII. Prawo odstąpienia od umowy


1.    Konsument oraz Przedsiębiorca Indywidualny ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem punktu Regulaminu o wyjątkach prawa odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
2.    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
•    W którym Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
•    W którym Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3.    Aby Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w II punkcie Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4.    Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.    W przypadku skorzystanie przez Konsumenta/Przedsiębiorca Indywidualny z ustawowego prawa do odstąpienia , konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
7.    Odpowiedzialność Konsumenta/Przedsiębiorca Indywidualny może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia produktu do sprzedaży jako produktu pełnowartościowego, koszty przywrócenia produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach sklepu internetowego, w tym koszty badania produktu, przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w trakcie takiego badania.
8.    Rozszerzone prawo do odstąpienia przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy Indywidualnemu wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie cechy modelu, tabliczki znamionowe i elementy zabezpieczające (oryginalne folie, styropiany, materiały eksploatacyjne), które ubyły zamieszczone w opakowaniu w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument/Przedsiębiorca Indywidualny traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


VIII. Skutki odstąpienia od umowy

•    W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi / Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta / Przedsiębiorcy Indywidualnego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
•    Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta / Przedsiębiorcę Indywidualnego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
•    Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru oraz oszacowaniem jego stanu technicznego.
•    Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Wyszyńskiego 32/34 lok 54, 05-300 Mińsk Mazowiecki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
•    Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
•    Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
•    Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument / Przedsiębiorca Indywidualny zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
•    W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 


IX.    Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

•    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi / Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do umowy:
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
•    W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
•    W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
•    W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
•    O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
•    W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
•    O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

X. Ochrona danych osobowych


Administratorem Państwa danych osobowych jest ZAP Agata Jackiewicz, 05-304 Stanisławów, Rządza 10k.  Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.
Przy zawieraniu umowy/zlecenia pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy
- adres e-mail,
- numer ewidencyjny NIP,
- inne dane przekazane nam podczas rozmowy, w wiadomości e-mail lub inny sposób, jeśli są nam potrzebne do wykonania umowy lub innych obowiązków.
Bez tych danych nie moglibyśmy: wystawiać faktur, przechowywać informacji niezbędnych do rozpatrywania reklamacji.
Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia bądź wycofania wyrażonej zgody, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
Pozyskiwane dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną. Państwa dane mogą być przekazane jedynie firmom współpracującym z nami w zakresie realizacji dostaw. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim w celach marketingowych.
Odbiorcami tymi mogą być: organy państwowe (np. Prokuratura, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), inni administratorzy (np. firma kurierska dostarczająca Państwu umowę z nami bądź składane zamówienia, banki).
W związku z przetwarzaniem osobowym przysługują Państwu następujące prawa:
- prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne lub uległy zmianie.
- prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do określonych celów.
- prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
- prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.
- prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych.
- prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu.
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, wysyłać pytania dotyczące danych osobowych kontaktując się z nami za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
- wysyłając e-mail na adres: rodo @eniszczarka.pl
- wysyłając na adres korespondencyjny: ZAP Agata Jackiewicz, 05-304 Stanisławów, Rządza 10k.

 


XI. Opinie o sklepie

1. W  związku  z  zawartą  pomiędzy  Sklepem  a  Ceneo  sp.  z  o.o.  umową  powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony  przesłać  na adres  poczty  elektronicznej  Kupującego  zaproszenie  do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.XII. Regulacje dotyczące plików Cookies

I.   Definicje
1.   Administrator – ZAP Agata Jackiewicz, 05-304 Stanisławów, Rządza 10k, NIP 8221902277, REGON 146652790, nr telefonu: 516127656  e-mail: biuro@eniszczarka.pl.
2.    Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.
3.    Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.
4.    Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 
II. Stosowanie plików Cookies
1.    Administrator za pośrednictwem strony internetowej wykorzystuje pliki Cookies.
2.    Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach właściwej optymalizacji działania strony internetowej, a także w celach statystycznych oraz reklamowych.
3.    Pliki Cookies rejestrują aktywność Użytkownika strony internetowej rozpoznając urządzenie, dzięki czemu strona internetowa wyświetlana jest w sposób zoptymalizowany do indywidualnych preferencji Użytkownika.
4.    Stosowane na stronie internetowej rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników korzystających ze strony internetowej Administratora. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników niebezpiecznego lub złośliwego oprogramowania.
5.    Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a.    Cookies sesyjne: to pliki, które są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
b.    Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
 
  III.  Sposoby określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępów do Cookies
1.    Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
2.    Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub  za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
3.    Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
4.    Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Administratora.

 


XIII. Postanowienia końcowe
 
1.  Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą [nazwa sprzedawcy]. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.eniszczarka.pl.
4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

XIV. Nota Prawna


Wszelkie znaki towarowe, logotypy i nazwy firmowe, zdjęcia i opisy produktów należą do ich prawnych właścicieli, a w serwisie www.eniszczarka.pl, oraz w naszych pozostałych serwisach zostały umieszczone wyłącznie ze względów informacyjnych. W każdej chwili na żądanie prawnych właścicieli ww. dane mogą zostać usunięte ze wszystkich naszych serwisów. Klient akceptując regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie swojego logotypu przez Sprzedawcę. Na żądanie Klienta zgoda na wykorzystanie logotypu Klienta zostanie każdorazowo cofnięta. Zdjęcia oferowanych produktów mają charakter poglądowy, stąd rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów. Właściciel serwisu www.eniszczarka.pl nie gwarantuje, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów oraz zastrzega sobie prawo do zmiany niektórych parametrów technicznych produktów, a także ich wyglądu. Elementy tekstowe i zawartość serwisu niszczarki.org stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody właściciela sklepu www.eniszczarka.pl jest zabronione. Dotyczy to w szczególności layout`u stron internetowych, opisów produktów, regulaminów oraz zdjęć i grafik wykorzystywanych w serwisie www.eniszczarka.pl

UWAGA!
KLIENT JEST ZMUSZONY DO ROZPAKOWANIA I OBEJRZENIA OTRZYMANEGO TOWARU W OBECNOŚCI KURIERA. JEŚLI OTRZYMANY TOWAR JEST USZKODZONY, NALEŻY SPISAĆ PROTOKÓŁ SZKODOWY Z KURIEREM. JEST TO PODSTAWA DO WSZCZĘCIA REKLAMACJI Z PRZEWOŹNIKIEM ORAZ WYMIANY PAŃTWU TOWAR NA POZBAWIONY WAD.